Company address: No.2031 North Pudong Road, Shanghai, China

Zip : 200137

Fax : 86-21-33925268

Email :acrylicacid@sh-aa.com
Large customer
Chen bing 86-21-23534527
  Lu yifei 86-21-23534530

Jiangsu Province Zhang lei 86-21-23534529
  Xing naibo 86-21-23534531
  Shen jianguo 86-21-23534533

Hu qinghong 86-21-23534532
  Zhao ningbo 86-21-23534546

Southern and northern areas
Tang yibo 86-21-23534551
  Deng youwen 86-21-23534535
  Feng cicheng 86-21-23534512

Export Group Xie fei 86-21-23534526
  Zheng jiali 86-21-23534542
 

 

 

9UU╣┘═°